Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Saab-klubi. Yhdistyksen kotipaikka on Nokia ja toimialueena koko maa.

2. TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on
-    koota Suomen Saab-harrastajia
-    pyrkiä säilyttämään Suomen Saab-autokanta
-    toimia liikennekulttuurin ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi
-    kehittää taitavia ja vastuunsa tuntevia autoilijoita. 

3. TOIMINTA
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
-    järjestämällä kokoontumisia, retkiä ja näyttelyitä
-    neuvomalla jäseniään toimialaansa liittyvissä kysymyksissä
-    toimimalla yhteistyössä muiden maiden vastaavien yhdistysten kanssa
-    muita samantapaisia toimintamuotoja käyttämällä. 

4. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassa olevan liittymis- ja jäsenmaksun ja hallituksen hyväksyttyä jäsenyyden. Kunniajäseneksi voidaan nimetä henkilö, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan nimetä henkilö, joka on yhdistyksen puheenjohtajana työskennellyt ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan valinnasta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen kokous.

5. LIITTYMISMAKSU JA JÄSENMAKSU
Yhdistyksellä on toimintansa rahoittamiseksi oikeus periä liittymis- ja jäsenmaksua varsinaisilta jäseniltä. Kalenterivuosittain perittävän jäsenmaksun lisäksi uudet jäsenet maksavat liittymismaksun. Jäsenmaksu on suoritettava vuosittain hallituksen määräämään eräpäivään mennessä.
Maksujen suuruus määrätään vuosittain syyskokouksessa tehtävällä päätöksellä. Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.

6. JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyys jatkuu kuitenkin kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun. Jäsen, joka saamastaan muistutuksesta huolimatta toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai ei muuten täytä jäsenelle kuuluvia velvollisuuksia, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

7. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4–9 jäsentä, jotka valitaan syyskokouksessa. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on puolet tai lähinnä puolet erovuorossa. Toiminnan alussa erovuoron määrää arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on kokouksesta ilmoitettu ja läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

8. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
-    edustaa yhdistystä ja suunnitella ja johtaa sen toimintaa
-    toimittaa kutsu yhdistyksen kokouksiin, valmistella niissä esille tulevat asiat ja panna toimeen tehdyt päätökset
-    vastata yhdistyksen taloudenhoidosta
-    huolehtia vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisesta
-    päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa

9. TOIMINNANTARKASTAJA
Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä yksi toiminnantarkastajan sijainen. Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

10. TILIT
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle ennen maaliskuun loppua. Toiminnantarkastajan on annettava hallitukselle kertomuksensa toiminnantarkastuksesta vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.    

11. NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on yksistään hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.

12. KOKOUKSET
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa, kevätkokous helmi–toukokuussa ja syyskokous syys–marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii.

13. KOKOUSKUTSUT
Kutsut sekä varsinaisiin että ylimääräisiin kokouksiin lähetetään jäsenille kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

14. VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-    Esitetään vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
-    Esitetään tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
-    Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-    Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio.
-    Määrätään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
-    Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
-    Valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen
-    Päätetään muista kokouskutsussa mainitusta asioista .

15. ÄÄNESTYKSET
Jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on yksi ääni.
Kaikissa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä mikäli näissä säännöissä ei ole muualla toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

16. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää vain varsinaisessa kokouksessa ja päätös tulee tehdä vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

17. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään 30 päivää. Purkamispäätös on tehtävä vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä kummassakin kokouksessa. Jos yhdistys päätetään purkaa, sen varat tulee määrätä viimeisessä kokouksessa jollekin samansuuntaisiin tavoitteisiin pyrkivälle rekisteröidylle yhdistykselle.

18. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

19. Muilta osin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.